مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسوول: دکتر علیرضا شکوه فر

سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده

اعضای هیات تحریریه:

  1. دکتر عبدالمهدی بخشنده (استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کشاورزی رامین) (abakhshandeyahoo.com)
  2. دکتر منصور سید نژاد (استاد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز) (sm.seyyednejadgmail.com)
  3. دکتر شهرام لک  (استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (sh.lackyahoo.com)
  4. دکتر رضا مامقانی (استاد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز) (r.mamaghaniyahoo.com)
  5. دکتر مجتبی علوی فاضل (دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (mojitaba_alavifazelyahoo.com )
  6. دکترعادل مدحج (دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر) (adelmodhej۲۰۰۶yahoo.com)
  7. دکتر پیمان حسیبی (دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز) (paymanhassibigmail.com)

مدیر داخلی: دکتر خوشناز پاینده

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی:
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب