مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسوول: دکتر علیرضا شکوه فر

سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده

اعضای هیات تحریریه:

  1. دکتر عبدالمهدی بخشنده (استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کشاورزی رامین) (abakhshandeyahoo.com)
  2. دکتر منصور سید نژاد (استاد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز) (sm.seyyednejadgmail.com)
  3. دکتر شهرام لک  (استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (sh.lackyahoo.com)
  4. دکتر رضا مامقانی (استاد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز) (r.mamaghaniyahoo.com)
  5. دکتر علیرضا پازکی (دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری) (pazoki_agriyahoo.com)
  6. دکتر شاپور لرزاده (دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر) lorzadeh42yahoo.com)
  7. دکتر علیرضا شکوه فر (استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (alireza_shokuhfaryahoo.com)
  8. دکتر مانی مجدم (استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (manimojaddamyahoo.com)
  9. دکتر طیب ساکی نژاد (استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (drtayebsakiaol.com)

مدیر داخلی: دکتر خوشناز پاینده

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی:
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب