مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی- فرایند پذیرش مقالات
فرایند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | 
روند ارزیابی و پذیرش مقالات در نشریه (فیزیولوژی گیاهان زراعی) به شرح زیر است :
1-بررسی اولیه مقالات توسط اعضای هیات تحریریه و سردبیر
2- ارسال مقاله جهت ارزیابی 2 داور ذیفن در صورت تایید محتوا
3-ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران در متن مقاله و نامه پاسخ به سوالات در صورت لزوم
4-ارسال نسخه اصلاح شده به داور تطبیق کننده
5-در صورت تایید مقاله توسط داور تطبیق، طرح مقاله در جلسه اعضای هیات تحریریه جهت تایید نهایی
6- ارسال نامه پذیرش برای نویسنده مسئول در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و تعیین نوبت چاپ مقاله
7- چاپ مقاله در زمان مقرر
8- در صورت عدم تایید مقاله توسط داور تطبیق، ارسال مجدد به نگارنده مسئول جهت اطلاحات تکمیلی و تکرار مراحل 5 و 6 و 7

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی:
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.116.20.fa
برگشت به اصل مطلب